مراحل ثبت شرکت در اندیشه

1 – تعیین موضوع

2 – طراحی حقوقی اساسنامه – تقاضانامه / اظهارنامه ... برحسب مورد ثبت شرکت سهامی خاص|مسئولیت محدود | تضامنی | تعاونی ...

2 – تائید نام

3 – اخذ سوء پیشینه توسط موکل

4 – امضاء اوراق توسط شرکاء

5 – ارسال مدارک

6 – ثبت حقوقی شرکت

7 – اخذ روزنامه رسمی

شرکتهای تجاری در قالبهای متعددی میتوانند به ثبت برسند که عبارتند از : با مسئولیت محدود،سهامی اعم از خاص و عام ،مختلط اعم از سهامی و غیر سهامی، تعاونی،تضامنی و نسبی.شرکتهای تجاری با توجه به گستردگی و میزان اعتبار،در قالبهای سهامی خاص و مسئولیت محدود بیشتر به ثبت میرسند.شایان توجه است اشخاص برای انجام فعالیتهای هدفمند و بهره مندی از سود و سرمایه یکدیگر در اندیشه نیازمند فعالیتهای قانونی میباشند.

ثبت شرکت در اندیشه

ثبت شرکت در اندیشه

ثبت شرکت در اندیشه

که مهمترین آنها ثبت شرکت برند تجاری میباشد اولین گام طراحی موضوع فعالیت میباشد چنانچه فعالیت شما نیازمند مجوز باشد اخذ این مجوز از ارگانهای مربوطه الزامی میباشد . به منظور کسب اطلاع میتوانید با کارشناسان ثبت شرکت گنوس آریا در تماس بوده و از تجربیات آنها بهره مند گردید.مراحل ثبت شرکت در اندیشه بعد از انتخاب قالب ثبتی مناسب گام بعدی انتخاب سرمایه مشخص میباشد،در همین راستا توجه داشته باشید که میزان سرمایه تصویب شده در قانون تجارت از 1000000 ریال کمتر نمیباشد و مدت زمان ثبت شرکت در اشتهارد نهایتا 15 روز کاری میباشد.مدارک ثبت شرکت در اندیشه بنا به قالب ثبتی مختلف متغیر است ،اما بعضی مدارک به صورت یکسان میباشد که عبارتند از : مدارک هویتی اعضا هیئت مدیره و سهامداران برابر اصل شده و گواهی عدم سوءپیشینه میباشد.